Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7134 sayılı Kanun yayımlanmıştır

18.05.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede ‘’Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7134 sayılı Kanun yayımlanmıştır.
Kanun metninin 14. Maddesinde “4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun geçici 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “kırk beş gün” şeklinde değiştirilmiştir” ifadesi yer almaktadır.
Bu değişiklik göre; Gerçek veya tüzel kişi alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (06.04.2018) itibaren ‘’kırk beş gün’’ içerisinde müracaatlarını yapabilirler.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm